استاد.. قسمت نهم.. موضوع:

استاد #دینانی

قسمت نهم

موضوع :
ماموریت انسان در عالم آفرینش

@rahe_aseman