🌓. 💞خدایا.. امشب از تو میخواهم دلهایمان

🌓
💞خـــــدایا

امشب از تو میخـواهم دلهــایمان
را چون آب روشن زندگـــیمان را
چــون #گـــرمای آتــش دلچسب
وجــودمان را چون ماه آســــمان
آرام و روزگارمان را چون نگاهت
زیبا ڪنی.

✨ #شــــــبـتون‌مــهدوۍ✨

@rahe_aseman