❣سب٘حان الله.. زیبایی‌های خلقت رو ببینید👌

❣سُب٘حانَ الله

زیبایی‌های خلقت رو ببینید👌

جز پروردگار چه کسی به این پرنده یاد داده که این چنین بافندگی کند؟

❣فَتَبارَکَ اللهُ أح٘سَنُ ال٘خالِقیٖن

@rahe_aseman