✨🌸✨.. ✍امام علی ع فرمودند:.. 💠علاقہ و محبت ما بےگمان در سه

✨🌸✨

✍امام علی ع فرمودند:

💠علاقہ و محبت ما بےگمان در سه
جا تو را نجات خواهد بخشید:

❶⇦هنگام سؤال قبر
❷⇦هنگام فرودآمدن فرشتہ مرگ
❸⇦آنگاه ڪه در پیشگاه خدا ایستادی

📚اعلام الدین.ص۴۶۱


💟 @rahe_aseman🍃💞