🔻بدون نظریه پردازی در فلسفه دین نمی‌توان فقه را متحول کرد🔻.. 👤 علی اکبر رشاد

🔻بدون نظریه پردازی در فلسفه دین نمی‌توان فقه را متحول کرد🔻

👤 علی اکبر رشاد

🔹فلسفله دین در جامعه علمی ما شناخته شده نیست و کارکردهای آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد و حتی در حوزه علمیه نیز کمتر مورد ابتنا است در حالی که فسلفه دین فرزند حوزه است نه دانشگاه و حوزه باید توجه ویژه ای به فلسفه دین داشته باشد.

🔸پایه تحول در دانش‌های حوزوی توجه به فلسفله‌های مضاف است و در میان آن‌ها توجه به فسلفه دین جایگاه خاصی دارد آن هم فلسفه دین اسلامی، زیرا سایر فلسفه‌های دین ممکن است زیان بار باشد.

🔹در گذشته گفته می‌شد فقه مبتنی بر علم اصول و اصول نیز مبتنی بر علم کلام است اما امروزه چالش اصلی، کلام نیست بلکه فلسلفه دین است و کلام نیز تحت تأثیر فلسفه دین است و اصول فقه باید مبتنی بر فلسفه دین باشد و فقه علاوه بر التزام به قواعد اصولیه باید نگاه فلسفله دینی داشته باشد و اگر قرار است فقه ما فقه حکومت، یا فقه نظام باشد و مدیریت جامعه را برعهده گیرد بدون نظریه پردازی در فلسفه دین چنین موردی امکان ندارد.

🔰منبع: شبکه اجتهاد

@religionandsociety