دین و جامعه پسا کرونا. پنجشنبه ساعت ۲۰٫۱۵ …با سپاس از طراحی پوستر

دین و جامعه پسا کرونا. پنجشنبه ساعت ۲۰٫۱۵ …با سپاس از طراحی پوستر

دین و جامعه پسا کرونا
پنجشنبه ساعت 20.15
#دین_و_جامعه_پساکرونا #کرونادرایران
#دین_و_جامعه
با سپاس از طراحی پوستر
@ilovedesign2019
https://www.instagram.com/p/B_PkIGaHI8V/?igshid=1m5kbvnlf0e26