🔻بررسی و نقد الاهیات دکتر عبدالکریم سروش🔻.. 🔹کرسی ترویجی «عرضه و نقد دیدگاه علمی» …♦️ارائه دهنده:

🔻بررسی و نقد الاهیات دکتر عبدالکریم سروش🔻

🔹کرسی ترویجی «عرضه و نقد دیدگاه علمی»


♦️ارائه دهنده:
دکتر ابوالقاسم فنائی

♦️ناقدان:
دکتر میر سعید موسوی کریمی
دکتر وحید سهرابی‌فر

دانشگاه مفید - 2 اردیبهشت 98

🔹ورود برای عموم مجاز است

🔰منبع: نامه های حوزوی

@religionandsociety