«دین» و «چاقو».. علیرضاموثق

🔻«دین» و «چاقو»🔻

👤علیرضاموثق

✍دکتر ابوالقاسم فنایی در مناظره با دکتر محمدرضا نیکفر، آنگاه که به تاریخ خون-بار و سیاه و پرخشونت و پرشقاوت ادیان اشاره می شود، نقل به مضمون ادعا می کند که «دین مثل چاقو است و وقتی از آن سوء استفاده می شود، تقصیر چاقو نیست»؛

https://t.me/Tafakor_e_Enteghadi/4013

🔸البته این مغالطه و ادعای خلاف واقع که دین مثل «رسن» است و «بی جهت» و «صامت» است، قبل از ظهور روشنفکران دینی نیز سابقه داشته است و مآلا دکتر سروش این پیش-فرض خطا را در نظریهٔ «قبض و بسط تئوریک شریعت» پروراند؛

🔹کتابی که حدود ۵۰۰ آیهٔ فقهی دارد و سرشار از «ارزش» و «باور» است، چطور «بدون جهت» و «صامت» است؟ در قرآن وقتی اشاره می شود که گوشت خوک و شراب، حرام است و ارث و دیه و شهادت زن، نصف مرد است و مسلمان نباید با مشرک ازدواج کند و مرتد به جهنم می رود و اعمال نیک و صالح اش، ضایع می شود و... این آموزه ها به زندگی و افکار و ارزش ها و احکام و اهداف و عواطف و رفتار (گفتار و کردار) شما «جهت» می دهد؛ برای مثال، فعل خوردن و آشامیدن شما، مقید می شود و نباید جهت اش در سر سفرهٔ غذا، به سمت خوردن گوشت خوک و شراب باشد.

🔸دکتر فنایی در این راستا به یک آیهٔ قرآن اشاره می کند و می گوید که خود قرآن گفته است که «برای هدایت متقیان» است؛ اما باید به ایشان گفت که اگر قرآن و سنت نبوی دست از سر «دیگری ها و غیر خودی ها» بر می داشت و میخ اش را به اقتفای ارادهٔ قدرت، در هر سوراخی فرو نمی کرد و به تشریع و قانونگذاری و بیان ده ها گزارهٔ خرافی و خلاف واقع و خلاف اخلاق اقدام نمی کرد و با خودشیفتگی و توهم، از «تبیانا لکل شیء» سخن نمی گفت و ادعای «رحمت للعالمین بودن و کامل کنندهٔ مکارم اخلاق بودن و اسوهٔ همهٔ بشریت برای همهٔ اعصار بودن» نداشت و جهاد ابتدایی و «دیگری-ستیزی» و مثلث سرکوب (یا جزیه یا شمشیر یا اسلام) نداشت و... بعد، متواضعانه به همان متقیان می پرداخت که این حجم از شر و ظلم و خشونت و خسارت را به بار نمی آورد!

🔹به نظر می رسد که این عزیزان، مقهور «اراده» اند؛ می خواهند مسلمان باشند و دین و هویت آباء و اجدادی-شان را حفظ کنند و اسلام-شان نیز با «عقلانیت و اخلاق» سازگار باشد؛ سپس هرچه که دوست دارند را بر می سازند و نام اش را اسلام می گذارند.

🔰منبع: تفکر انتقادی

@religionandsociety