ما و تراژدی حسین (ع) / حسن محدثی گیلوایی / شام‌گاه اول آبان ۱۳۹۷ / مسجد میرنشانه در کاشان

ما و تراژدی حسین (ع) / حسن محدثی گیلوایی / شام‌گاه اول آبان 1397 / مسجد میرنشانه در کاشان

حسن محدثی گیلوایی / 2 آبان 1397

@NewHasanMohaddesi