🔻ظرفیت‌ها و چالش‌های اندیشه دینی در حوزه نظریه پردازی🔻.. 🎙محمدسروش محلاتی

🔻ظرفیت ها و چالش های اندیشه دینی در حوزه نظریه پردازی🔻

🎙محمدسروش محلاتی

▪️قم، مؤسسه فهیم، 29 فروردین98

🔰نو اندیشی دینی کیان

@religionandsociety