کلام اسلامی بر کلام یهودی.. 🔹هری ولفسون، دانشگاه هاروارد

#معرفی_مقاله
#شیعه_پژوهی
@studiesofshia
♦️تأثیر کلام اسلامی بر کلام یهودی

🔹هری ولفسون، دانشگاه هاروارد

♦️ THE JEWISH KALAM

🔹HARRY A. WOLFSON; Harvard University

🔸بسیار پیش می‌آید که اسلام‌پژوهان از تاثیرِ زیادِ یهودیت بر اسلام می‌گویند. البته که در فقهِ اسلامی تاثیرِ یهودیت بر اسلام قابلِ تردید نیست.

🔹هرکسی نگاهی جزیی به شریعتِ یهود بیندازد، می‌تواند احادیثِ فقهی را که شباهتِ زیادی به شریعتِ یهود دارند، استخراج کند. این صرف‌نظر از اینست که در موردِ وثاقت و اصالتِ آن احکام (که مستند به اخبار هستند) حکم دهیم.

🔸هری وُلفسون، فیلسوف دین و از پیشتازان فلسفه‌ی یهود، یکی از کسانی است که به خوبی نشان داده‌است چقدر علمِ کلامِ یهودیت ( که از اساس قبل از اسلام در یهودیت نبوده است)- برعکسِ فقهِ آن -از علمِ کلامِ اسلامی تاثیر پذیرفته است. هری ولفسون استادِ دانشگاه هاروارد بوده‌است. مقاله‌ی زیر کمی از این تاثیرات را نشان می‌دهد.

#حدیث_پژوهی
#کلام_پژوهی
#معرفی_مقاله

🔰مطالعات شیعه در غرب

@religionandsociety