سلسله نشست‌های. «اربعین جهانی دیگر».. ۶ تا ۱۵ آبان‌ ۹۷

سلسله نشست‌های
"اربعین جهانی دیگر"

۶ تا ۱۵ آبان‌ ۹۷
قم - موسسه آفاق حکمت

@mohsenhesammazaheri
@religionandsociety