♦️کنسرتی با خوانندگی یک مسلمان و یک یهودی و یک مسیحی که هر یک به همراه دعای (شعار) مذهبی خود برنامه را اجرا می‌کنند با حضور پاپ …

♦️کنسرتی با خوانندگی یک مسلمان و یک یهودی و یک مسیحی که هر یک به همراه دعای(شعار) مذهبی خود برنامه را اجرا می کنند با حضور پاپ .

@religionandsociety