آدام اسمیت. تراژدی واقعی درباره افراد فقیر این است که فقر در آرزوهای آنها جای گرفته است

آدام اسمیت
تراژدی واقعی درباره افراد فقیر این است که فقر در آرزوهای آنها جای گرفته است
@shabcheragh_monthly