🔹برای اولین بار در یک دهه گذشته قطاری از کره جنوبی وارد کره شمالی شد …🔹اتصال خطوط ریلی دو کره بخشی از توافق انجام شده در اوایل امس

🔹برای اولین بار در یک دهه گذشته قطاری از کره جنوبی وارد کره شمالی شد …🔹اتصال خطوط ریلی دو کره بخشی از توافق انجام شده در اوایل امس

🔹برای اولین بار در یک دهه گذشته قطاری از کره جنوبی وارد کره شمالی شد.

🔹اتصال خطوط ریلی دو کره بخشی از توافق انجام شده در اوایل امسال در دیدار مهم میان رهبران سئول و پیونگ یانگ است.

🔹اتصال مجدد خطوط ریلی باعث گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور از طریق زمینی می‌شود.

@shabcheragh_monthly