گاردین درباره دختران ایرانی مانند زینب که مبدل پوشی کرده و در پوششی پسرانه موفق به ورود به استادیوم و تماشای بازی تیم فوتبال مورد

گاردین درباره دختران ایرانی مانند زینب که مبدل پوشی کرده و در پوششی پسرانه موفق به ورود به استادیوم و تماشای بازی تیم فوتبال مورد

https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/apr/15/undercover-female-football-fans-in-iran
@sociology_of_sport
یادداشت گاردین درباره دختران ایرانی مانند زینب که مبدل پوشی کرده و در پوششی پسرانه موفق به ورود به استادیوم و تماشای بازی تیم فوتبال مورد علاقه شان شدند.
(عکس از فروغ علائی)