‍ 🎬 آخرین مصاحبه و گفتگوی قبل از مرگش. همزمان با سالروز درگذشت اش، ۲ فوریه ۱۹۷۰

‍ 🎬 آخرین مصاحبه و گفتگوی #برتراند_راسل قبل از مرگش
همزمان با سالروز درگذشت اش، ۲ فوریه ۱۹۷۰

@sociology_of_sport