در ادامه‌ی فیلم بالا، نگاه دیگری به تابلو فرشهای ایران در ساختمان سازمان ملل [لابی ورودی] نیویورک️

در ادامه ی فیلم بالا 👆، نگاه دیگری به تابلو فرشهای ایران در ساختمان سازمان ملل [لابی ورودی] نیویورک👇⬇️👇