غزل شماره ۷:. کین حال نیست، زاهد عالی مقام را! …

غزل شماره ۷:
کین حال نیست، زاهدِ عالی مقام را !...

در بزم دور یک دو قدح در کش و برو!
یعنی طلب مدار دوام وصال را
...