ترکیه - مسجد چاملیجا (سازه مقاوم در برابر زلزله، برای اسکان حدود ۱۰۰٫۰۰۰ نفر در زمان مدیریت بحران زلزله استانبول) - یادداشت

ترکیه - مسجد چاملیجا (سازه مقاوم در برابر زلزله، برای اسکان حدود ۱۰۰٫۰۰۰ نفر در زمان مدیریت بحران زلزله استانبول) - یادداشت

ترکیه - مسجد چاملیجا (سازه مقاوم در برابر زلزله، برای اسکان حدود ۱۰۰٫۰۰۰ نفر در زمان مدیریت بحران زلزله استانبول) - یادداشت🔻

@solseghalam