📜بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

📜بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)
✍️ قربان علی ابراهیمی1؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی1؛ مهدی بولاغی 2
1دانشگاه مازندران
2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

📌 لینک مقاله 👇👇👇
http://ssi.journals.umz.ac.ir/article_1738.html

💠@v_social_problems_of_iran
در صورتی که عنوان مقاله، موضوع مورد علاقه یا حوزه تحقیق دوستانتان می باشد، برای آنان نیز ارسال نمائید