📜بررسی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی: با تأکید بر نقش میانجی متغیرهای هویت اجتماعی و اعتماد سازمانی

📜بررسی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی: با تأکید بر نقش میانجی متغیرهای هویت اجتماعی و اعتماد سازمانی
✍️ مهدی امیرکافی 1؛ مظفر عبدی پور2
1دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
2کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

📌 لینک مقاله 👇👇👇
https://csr.basu.ac.ir/article_1809.html

💠@v_social_problems_of_iran
در صورتی که عنوان مقاله، موضوع مورد علاقه یا حوزه تحقیق دوستانتان می باشد، برای آنان نیز ارسال نمائید