جدیدترین نوشته‌ها

ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺗﺴﻼ ‏ (Nikola Tesla ‏) ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺮﺍﺭﺁﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺍﺑﻐﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺗﺴﻼ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﺮﻣﻮﺯ ۳، ۶ ﻭ ۹، ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺍﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﯾﻢ. ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺍﯾﺪﻩﻫﺎﯼ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﺮﯾﺐ ﻭ ﺧﺎﺭﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩﯼ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ؛ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺨﺸﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺮﺩ! ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺗﺴﻼ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﺪ! ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺗﺴﻼ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺑﺎﺭﻩ ﻣﯽﮔﻔﺖ: «ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎﻝ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺒﯿﻨﻢ»!. ﺍﯾﺪﻩﯼ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ، ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﺨﻠﯿﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ‏ (Albert Einstein ‏) ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۱۵ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ …کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی‌ها. 🆔 ...
  • گزارش تخلف

ﻧﯿﮑﻼ ﺗﺴﻼ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﯼ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭﻩ

ﺗﺼﻮﺭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺍﯼ ﺩﺭﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻘﺮ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺰﻥ ﻭﺗﺎﺳﻔﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ …کانال علمی نجومی ماورای فرازمینی‌ها …
  • گزارش تخلف

«ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ دﺍﺭﺩ:

ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ: ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ: ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!». ﺑﺮﺗﺮﺍﻧﺪ ﺭﺍﺳﻞ.
  • گزارش تخلف

🔴 چراغ سبز وزارت علوم برای حذف تحصیلات تکمیلی

🔸 معاون آموزشی وزیر علوم می‌گوید که این وزارتخانه موافق حذف کنکور کارشناسی ارشد و دکتری در صورت فراهم آمدن شرایط آن است. 🔸 معاون آموزشی وزیر علوم: این موضوع، یک امر کلی است اما در عمل ویژگی دانشگاه هایی که قصد چنین اقدامی دارند باید شاخص‌های مربوط به پذیرش دانشجو تعریف شود. 🔸 سال ۹۴ کنکور دکتری از حالت متمرکز خارج و غیرمتمرکز شد اما با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی، این آزمون بار دیگر به صورت متمرکز برگزار شد، وزارت علوم هم تابع قانون است. 🔸 وی با بیان اینکه هر زمان شرایط برای حذف کنکور تخصصی دکتری فراهم شود از آن تبعیت می‌کنیم، افزود: حذف این کنکور مستلزم اصلاح قانون است. 🔸 مستقل از اینکه دانشگاه‌ها چه درخواستی مطرح کرده‌اند، وزارت علوم همیشه از سیاست حذف کنکور متمرکز حمایت می‌کند …🎓 ...
  • گزارش تخلف

✳️✴️ کنفرانس ورشو. ✍ رضا میرزایی

◀️ بطور کلی اجلاس ورشو، با اهداف بحث در مورد مسائل تروریسم، توسعه موشکی، تجارت، امنیت، تهدید گروه‌های پروکسی (نیابتی) در «خاورمیانه» شکل گرفته است (مطابق اطلاعیه‌های رسمی دو کشور لهستان و آمریکا)، اما واضح است که فرصت ترجمه کنشگری ایران و ارتباطاتش با برخی گروه‌ها در جهتی خاص و دلخواه می‌تواند روش و اهداف کنشگری ایران را در طول کنفرانس، همواره به وسط میز مذاکره آورده، به موضوعی جهانی تبدیل نماید! البته این در قالب یک فرایند کنش- واکنش در وادی سیاسی بطور معمول می‌گنجد، اما علاوه بر آنکه اگر به فاز اندرکنش (تعامل) وارد شود ممکن است پتانسیل خوبی برای ما به ارمغان آورد!، به لحاظ تاریخی نیز نباید فراموش کنیم که سوابق «نقطه عطف بودن» چنین جلساتی مطرح بوده است …🔸 توجه به این نکته مهم است که ما با راهبردهایمان تقریبا و تدریجا موانع بزرگی را برای خود، و در اطراف خود ایجاد نموده‌ایم!، که ما را علیرغم پویا بودن روابط در بین الملل، اجبارا به سمت ایستایی خاصی کشانده است! این به آن معنی است که اگر بخواهیم کاری را هم انجام بدهیم، با پیچیدگی‌های بیشتری که برخی از آنها می‌تواند در مقام تهدید قرار گیرد! ...
  • گزارش تخلف

وقوع خسوف خونین گرگینه؛ در این باره چه می‌دانیم؟.. بوسیله Euronews

امروز و فردا خسوف (ماه‌گرفتگی) خونین روی خواهد داد و این فرصت را برای علاقه‌مندان ایجاد خواهد کرد تا به تماشای این پدیده بنشینند. این آخرین خسوف خونین تا دو سال آینده یعنی تا سال ۲۰۲۱ است …ماه‌ خونین امشب و فردا شب (۲۰ و۲۱ ژانویه مصادف با ۳۰ دی و اول بهمن) در بخش‎هایی از آمریکا شمالی و جنوبی، بخش‌هایی از اروپای غربی و آفریقا قابل مشاهده خواهد بود …از آنجایی که این ماه‌گرفتگی در ماه ژانویه رخ می‌دهد بسیاری آن را خسوف گرگینه می‌خوانند. گرگینه یا گرگ آدم موجودی افسانه‌ای در قصه‌های کهن است. گرگینه انسانی است که در زمان وقوع ماه کامل در ماه ژانویه به صورت یک گرگ تجلی می‌کند. / ...
  • گزارش تخلف

✅روش دریافت شماره داوطلبی آزمون وکالت ۹۷

شما هم جزو آن دسته از داوطلبان هستید که به شماره داوطلبی خود دسترسی ندارید می‌توانید به روش زیر شماره. داوطلبی خود را بازیابی کنید:.۱- وارد سایت سنجش شوید و بر روی «ورود به سیستم پاسخگویی» در قسمت بالای ستون سمت چپ صفحه اصلی کلیک کنید. روش دریافت شماره داوطلبی آزمون وکالت.۲- در صفحه‌ای که باز می‌شود، بر روی دکمه عضویت در سایت کلیک کنید. روش دریافت شماره داوطلبی آزمون وکالت.۳- در صفحه‌ای که باز می‌شود اطلاعات خواسته شده را وارد کنید، توجه داشته باشید که رمز ورود به سیستم به ایمیلی که در فرم وارد می‌کنید ارسال می‌شود، بنا بر این حتما یک ایمیل فعال و در دسترس داشته باشید.۴- پس از تکمیل ثبت نام، رمز ورود به ایمیل شما ارسال می‌شود، رمز عبور را از ایمیلی که دریافت کرده‌اید بردارید و دوباره بر روی «ورود به سیستم پاسخگویی» در صفحه اصلی سایت سنجش کلیک کنید.۵- این بار بر روی دکمه «ورود به سیستم» کلیک کنید، و در صفحه‌ای که گشوده می‌شود نام کاربری که هنگام ثبت نام انتخاب کرده بودید و رمز عبوری که برایتان ایمیل شده است را وارد کنید و دکمه «ورود» را بزنید. روش دریافت شماره داوطلبی آزمون وکالت.۶- پس ...
  • گزارش تخلف