جدیدترین نوشته‌ها

✴️ برگی از تاریخ:.. «ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺮﯾﻢ

ﻫﺮ ﺭﺷﻮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑه اﻭ ﻣﯿﺪﺍﺩﯾﻢ، ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ، ﺍﻣﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﻩ ﻣﯿﺪﺍﺩ … ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻮﻝ ﮐﺮﺩﻡ … ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪ، ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻋﻮﺍﻣﻠﺶ ﺑه اﻭ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ …. ﻓﺮﺩﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ: ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺍﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ … ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻋﺰﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻗﺘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﮐﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﺁﻥ ﺑﺰﺭگﻣﺮﺩ، ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺷﺪﻡ ﺗﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ. ﺩﯾﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺑﻠﻪ ﻓﺮﻭﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﺎﻥ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻠﺤﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ». ✅ سیاست شناسی. ...
  • گزارش تخلف

دورترین کاوشگر‌های ساخت بشر در چه فاصله‌ای از زمین قرار دارند؟!

🛰.۱- Voyager ۱ (۲۱٫۶ میلیارد کیلومتر).۲- Pioneer ۱۰ (۱۸٫۱ میلیارد کیلومتر).۳- Voyager ۲ (۱۷٫۹ میلیارد کیلومتر).۴- Pioneer ۱۱ (۱۵ میلیارد کیلومتر).۵- New Horizons (۶٫۶ میلیارد کیلومتر). (فاصله پلوتو تا زمین تقریبا ۵٫۱ میلیارد کیلومتر می‌باشد.). ╭───┅═ঊঈ🌎ঊঈ═┅───╮. 🆔 ঊঈ═┅───╮ ...
  • گزارش تخلف

🌗در طول سال ۲۰۱۸.. …🔺ماه ۳٫۸ سانتی متر از زمین دور شد

🔺خورشید ۱۷۴ تریلیون تن از جرمش را از دست داد و بنابراین مدار زمین ۱٫۵ سانتی متر بزرگتر شد. 🔺۱۵۰ میلیارد ستاره در جهان متولد شدند. 🔺کهکشان آندرومدا ۳٫۵ میلیارد کیلومتر به ما نزدیک‌تر شد. 🔺جهان به اندازه بیش از ۶۰ تریلیون کیلومتر منبسط شد …╭───┅═ঊঈ🌎ঊঈ═┅───╮. 🆔 ঊঈ═┅───╮ ...
  • گزارش تخلف

⚪️🌑؛. 🌑؛.. 🌕خورشید و ۶ سیاره اول منظومه شمسی به ترتیب اندازه

☀️خورشید با قطر ۱٬۳۹۱٬۰۱۶ کیلومتر. 🔵مشتری با قطر ۱۴۲، ۵٠٠ کیلومتر. 🔴زحل با قطر ۱۲٠، ٠٠٠ کیلومتر. 🔵اورانوس با قطر ۵۴، ٠٠٠ کیلومتر. 🔴نپتون با قطر ۵٠، ۷٠٠ کیلومتر. 🔵زمین با قطر ۱۲، ۷۵۶ کیلومتر. 🔴ناهید با قطر ۱۲، ۳٠٠ کیلومتر …🗓در جدول بالا در دو خانه آخر سمت چپ، شعاع متوسط و همچنین اندازه هر سیاره نسبت به زمین را ملاحظه می‌فرمائید … ...
  • گزارش تخلف

✳️ نظام‌های حامی پرور چگونه شکل میگیرند؟

🔺بی تردید رانت جویی سیاسی با ماهیت نظام سیاسی، کارگزاران، فرهنگ جامعه، روابط اجتماعی و روابط قدرت ارتباط نزدیکی دارد. در نتیجه این عوامل، برخی از نظامهای سیاسی، بستر مناسب برای رانت جویی و فساد را فراهم می‌آورند. 🔺در نظامهای سیاسی سنتی بیش از آن که نیروهای اجتماعی، فرصت رقابت سیاسی و اقتصادی داشته باشند این اشخاص صاحب نفوذ هستند که با شگردهای سیاسی به رانتهای اقتصادی دست می‌یابند. 🔺در این نظام، حکام مستبد برای تثبیت حکومت خود ناگزیرند رانتها و امتیازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پدیده حامی پروری شکل گیرد. 🔺جذب رهبران حامی، قومی، نژادی، گروههای سیاسی و غیره با دادن پاداشهای اقتصادی و رانتهای سیاسی از نمونه‌های بارز نظامهای سیاسی حامی پرور است …. ✅سیاست شناسی. ...
  • گزارش تخلف

⁠⁠⁠⁠⁣‌⁣📝 دوستان در مورد سرویس VAS ازم سوال پرسیده بودن که اینجا براشون توضیح میدم:. ‌

سرویس VAS مخفف Value Added Services بمعنی خدمات ارزش افزوده است و هدف از طراحی آن، این بوده که کاربر در ازای دریافت خدمات، هزینه‌ای پرداخت کند. اما به ابزاری برای فریب و خالی کردن جیب مشترکین تلفن همراه تبدیل شده است. شاید قبلا همه شماها پیامک‌هایی با محتوایی شبیه «برای دریافت فال حافظ عدد یک را بفرستید» دریافت کرده باشید. شما با ارسال عدد مد نظر، در واقع در یک سرویس وَس یا ارزش افزوده عضو می‌شدید و روزانه مبلغی (مثلا ۵۰۰ تومان) به قبض شما اضافه می‌شد و یا از اعتبار سیم‌کارت اعتباری شما کسر می‌شد. از اونجایی استقبال از سرویس‌های پیامکی کاهش داشت و کمتر کسی حاضر میشه برای سرویس‌های این چنینی روزانه مبلغی مثل ۵۰۰ تومان پرداخت کند، اغلب شرکت‌ها سعی در فریب کاربر می‌کنند و با استفاده از اپلیکیشن‌های متعدد و به بهانه‌های مختلف نظیر قرعه‌کشی و … سعی در عضویت کاربران در سرویس‌های پیامکی خود می‌کنند تا از این طریق بصورت روزانه از کاربر کسب درآمد کنند. معمولا در این فرآیند به کاربر به درستی توضیح داده نمی‌شود که شما با اینکار بصورت روزانه پول پرداخت خواهید کرد. بلکه به کاربر گفته می‌شود برای شر ...
  • گزارش تخلف

✅دولت در لایحه بودجه سال آینده ۸ میلیارد تومان برای وکالت‌های تسخیری و معاضدتی اختصاص داده است

از این مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسرى کانون هاى وکلاى دادگسترى ایران از رایزنی‌ها برای گنجاندن ردیف بودجه مشخص برای وکالت‌های معاضدتی و تسخیری در بودجه سال آینده خبر داده بود و اینک با انتشار متن لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مشخص شد که مبلغ ۸ میلیارد تومان در ردیف ۳۶ جدول شماره ۹ بودجه که مربوط به اعتبارات ردیف‌های متفرقه است پیش‌بینی شده است …🔹رئیس کانون وکلای مرکز در نشست خبری اخیر خود که با مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اسکودا، مشترکا برگزار شد، گفت: با وجود اینکه ۱۲ سال است بودجه‌ای برای این کار در نظرگرفته و پرداخت نشده، اما وکالت‌های معاضدتی و تسخیری کانون‌ها یک روز هم تعطیل نشده است …🔹در این نشست همچنین اعلام شد که مبلغ پیشنهادی کانون‌ها برای حق‌الوکاله این پرونده‌ها ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر پرونده است. در این صورت بودجه ۸ میلیاردی سال بعد در صورتی که به طور کامل تخصیص و تأمین شود ۱۳ هزار و ۳۳۳ پرونده را پوشش می‌دهد …🔹از طرفی چون طبیعتا بودجه مذکور متعلق به پرونده‌های سال ۹۸ خواهد بود، تکلیف مطالبات ۱۲ ساله کانون‌ها در آن مشخص نشده است و چنانچه از این بودجه برای پرداخت آن مطالبات استفاده ...
  • گزارش تخلف

📌تلگراف: مسئولان ایرانی که در اینستاگرام هستند، چرا فیلتر می‌شود؟

رسانه بریتانیایی تلگراف در گزارشی از وضعیت فیلترینگ در ایران نوشته است:. 🔹️ توییتر، فیسبوک، یوتیوب و تلگرام هم اکنون در ایران فیلتر هستند و به ارائه‌دهندگان اینترنت هم دستور داده شده تا جلوی دسترسی به این برنامه‌های را بگیرند. 🔹استفاده از توییتر هم در این کشور از سال ۲۰۰۹ میلادی ممنوع شده اما تعداد زیادی از مسئولان حساب کاربری رسمی توییتر خود را دارند که در آن هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی توییت می‌کنتد. یکی از این مسئولان محمود احمدی‌نژاد ریس جمهور سابق ایران است که دنبال‌کنندکان زیادی هم در توییتر دارد. 🔹اما اینستاگرام، آخرین فضای مجازی‌ای است که به طور رسمی در ایران باقی‌مانده و حساب رسمی مسئولان در آن بیش‌ از هزار بار عکس‌های مختلفی منتشر کرده و به زبان فارسی پیام‌های خود را نوشته/ خبرآنلاین. 🆔 💯 ...
  • گزارش تخلف