جدیدترین نوشته‌ها

۲- تابو و توتم.. وبر نیز مانند دیگر معاصران خود، بحث‏هاى مفصلى درباره توتم و تابو دارد

او می‌‏گوید: ارواح به دلیل آن که عامل بسیارى از وقایع و رویدادها تلقى می‌شدند، موجوداتى بودند هیچ‏گاه نباید مردم موجبات خشم و نارضایتى آن‏ها را فراهم می‌آوردند. بنابراین، هر چیز یا فردى که روح در آن حلول می‌‏کرد «تابو» دانسته می‌شد که دیگران نباید به آن نزدیک شوند. البته تابوها غالبا در ارتباط با منافع اقتصادى - از قبیل محافظت از جنگل و حیات‏ وحش، حفظ کالاهاى کمیاب، نگه‏دارى اموال شخصى، حفظ غنایم جنگى، حفظ پاکى خون و اعتبار طبقاتى و امثال این‏ها - شکل می‌گیرند. تابوها به نظامى از هنجارها منجر می‌شوند. بر اساس این نظام هنجارى، ارتکاب بعضی کنش‏ها مجازات و گاهى حتى مرگ را در پى دارد. این نظام اخلاقى شامل منع از تابو، ایام نحس، ممنوعیت ‏هایى در مورد ازدواج - به ویژه در محدوده روابط خونى - و مانند این‏ها ی ‏گردد. هر عملى که در این نظام هنجارى مرسوم گردید، «مقدس‏» محسوب می‌شود …به نظر وبر، هنجارهاى تابویى در مواردى، به تشکیل گروه‏ها و انجمن‏هاى سیاسى و یا دیگر گروه‏هاى اجتماعى منجر مى‏گردد. شایع‏ترین نهاد اجتماعى، که بدین شیوه به وجود آمده، چیزى است که از آن به «توتمیسم‏» (totemism) یاد مى‏ش ...
 • گزارش تخلف

۳- خدا

بنابر نظر وبر، مفهوم «خدا» مانند مفهوم «روح‏» یک سیر تکاملى را طى کرده و یک فرایند تکاملى، از یک نیروى مبهم، تشخص نیافته و حتى بدون نام، به خدایان متشخص و داراى قلمرو و مسؤولیت‏هاى خاص و سپس به خداى واحد و متعال رسیده است. در مرحله چند خدایى، صلاحیت و قدرت خدایان غالبا مساوى با هم نبوده و در اثر مقتضیات اوضاع و احوال طبیعى و اجتماعى، تفاوت‏هایى در توان و قدرت آن‏ها براى دست‏یافتن به مقام عالى و یا الوهیت انحصارى به وجود آمده است. عوامل متعددى در برترى یافتن یک خدا بر سایر خدایان دخیل بوده که برخى از آن‏ها را وبر بدین ترتیب برشمرده است:. · عامل اول، صرفا عقلانى است. هر جا احکام خاصى ثبات‏یافته و توسط تفکر دینى به رسمیت ‏شناخته شده، خدایانى چون خداى آسمان و ستارگان، که بیش‏ترین نظم را در رفتار خود نشان داده‏اند، فرصت دستیابى به تعالى را یافته‏اند …· عامل دوم، روحانیت است. خدایان آسمان در هند، ایران و بابل به وسیله تبلیغات روحانیت پدید آمدند …· عامل سوم، نقش اقتصادى و سیاسى یک خداست. خدایى که از اهمیت اقتصادى و سیاسى برخوردار است فرصت ‏بیش‏ترى براى تعالى یافتن دارد …· عامل چهارم، پیروزى‏ه ...
 • گزارش تخلف

۴- اخلاق دینى

به عقیده وبر، زمانى که اعتقاد به ارواح جاى خود را به اعتقاد به خدا یا خدایان داد، «اخلاق دینى‏» نیز جاى «اخلاق جادوگرانه‏» را گرفت و چیزى که در تحول و توسعه اخلاق دینى، نقش عمده‏اى ایفا کرد مفهوم «گناه‏» بود. پیش از این، شکست و ناتوانى یک خدا دلیل بى‏کفایتى او محسوب مى‏گردید، ولى با پیدایش مفهوم «گناه‏»، این شکست‏ها نه به روحانى و نه به خدا، بلکه به خود بندگان نسبت داده شد. هر حادثه بدى که براى یک گروه اتفاق مى‏افتاد، به دلیل گناهان افراد بود و خدا هم مى‏خواست‏با این‏گونه حوادث، پیروان خود را تنبیه کند. به همین دلیل، پیامبران بنى‏اسرائیل‏ همواره گناهان مردم خود و یا گناهان نیاکان آن‏ها را به آن‏ها گوشزد مى‏کردند. مصیبت‏هایى که فرد در زندگى با آن‏ها دچار مى‏شود امتحان الهى و یا پیامدهاى گناه محسوب مى‏گردد. از نظر وبر تقاضاى اخلاقى از خدایان به موازات چهار نوع توسعه افزایش یافت:. الف - توسعه کیفیت و قدرت قانون در میان گروه‏هاى سیاسى. ب - توسعه حوزه فهم عقلانى از جهان بیرونى. ج - توسعه منظم روابط انسانى به وسیله قوانین قراردادى و وابستگى انسان‏ها به رعایت این قوانین. ...
 • گزارش تخلف

۵- جادوگر و روحانى

در نظر وبر، با وجود همه ابهاماتى که در تشخیص دین از جادو وجود دارد، مى‏توان گفت که «دین‏» عبارت است از: روابط انسان‏ها با نیروهاى فوق طبیعى که صورت دعا، قربانى و عبادت به خود مى‏گیرد، در حالى که «جادو» عبارت است از: اجبار نیروهاى فوق طبیعى از طریق وسایل و اورادى خاص. بر این اساس، موجوداتى که در دین مورد پرستش قرار مى‏گیرند «خدا» نامیده مى‏شوند و آن‏هایى که در جادو تحت اجبار و طلسم قرار مى‏گیرند «شیاطین‏» و «دیو» هایند. به نظر وبر، تفاوتهایی بین روحانی و جادوگر وجود دارد. از آن جمله؛ عمل روحانیون سازمان یافته، ثابت و منظم است، روحانیون به صورت یک سازمان عمل می‌کنند نه به صورت فردی، روحانیون دانش تخصصی دایند ولی جادوگران از کاریزمای شخصی برخوردارند، روحانیون یک نگرش را تبلیغ می‌کنند و با هنجارها، زمانها، مکانها و گروههای خاصی ارتباط دائم دارند …وبر نقش روحانیت را در توسعه عقلانیت ماوراى طبیعى و اخلاق دینى مورد تاکید قرار مى‏دهد و معتقد است آئینى که روحانى ندارد فاقد عقلانیت دیدگاه‏هاى ماوراى طبیعى و اخلاق دینى است و هر جا روحانیت در احراز یک منزلت طبقاتى مستقل شکست‏ خورده، عقلانیت‏ حیات ...
 • گزارش تخلف

۶- پیامبر.. وبر صفات و ویژگی ‏هاى پیامبر را چنین توضیح می‌دهد:

الف - رسالت‏ شخصى مهم‏ترین عنصرى است که میان پیامبر و روحانى تمایز ایجاد می‌کند. پیامبر اقتدار خود را از طریق وحى و کاریزماى شخصى به دست می‌آورد، در حالى که اقتدار روحانى از طریق خدمت در یک سنت مقدس به دست می‌آید و هر چند جادوگر نیز قدرت خود را از طریق کاریزماى شخصى به دست می‌‏آورد، ولى او ادعاى وحى ندارد …ب - پیامبر بر خلاف روحانى و جادوگر، براى فرد کار نمی‌کند و در برابر کارهایى که انجام می‌‏دهد پاداش نمی‌خواهد …ج – پیامبر تعالیم خود را از هیچ منبع بشرى دریافت نمی‌کند …د - پیامبر آموزه‏هاى خود را مانند یک آموزگار تعلیم نمى‏دهد، بلکه از موعظه ‏هاى عاطفى استفاده می‌کند …پس از این تمایزها آنچه تحت این عنوان باقى مى‏ماند دو نوع مشخص از پیامبر است: پیامبر اخلاقى و پیامبر نمونه ‏اى. به عقیده وبر، پیامبر اخلاقى همانند زرتشت و حضرت محمد (ص)، وسیله‏اى است ‏براى ابلاغ خدا و اراده خدا و واعظى است که مزد خود را فقط از خدا می‌خواهد. پیامبر اخلاقى اطاعت‏ خدا را به عنوان یک وظیفه اخلاقى تلقى می‌کند. اما پیامبر نمونه‏اى مانند بودا، از طریق نمونه قرار دادن خود، دیگران را به رستگارى دینى دعوت می‌کند. ...
 • گزارش تخلف

🔳دین و اقتصاد در نظر وبر:

ماکس وبر هرچند هدف رفتار دینی را چیزی غیر عقلانی، آن جهانی و غیر اقتصادی می‏داند، اما در باب بررسی پروتستانیسم، از این بیان تا حدود زیادی فاصله می‏گیرد و اصول ذیل را در باب دین و اقتصاد بیان می‏کند:. · اولا، دین و پدیده‏های اقتصادی وابستگی متقابل دارند و کنش متقابل میانشان موجود است …· ثانیا، نه دین و نه اقتصاد به تنهایی نمی‏ توانند به‏ طور کام، واقعیت‏های زندگی اجتماعی را توصیف کنند …· ثالثا، تنها با درنظر گرفتن دین و نظام اقتصادی به عنوان متغیرها، امکان مطالعه زندگی اجتماعی وجود دارد … در حقیقت، کار وبر درک دین یا تاثیر ارزشها، و باورها بر رفتارهای بشری را به نحوی مثبت و علمی میسر می‏ سازد. او معتقد است که خود دین به‏ طور نسبی عقلانی است. در عین حال، دین خود می‏ تواند سر چشمه‏ای برای رشد عقلانیت‏ باشد و یکی از سرچشمه‏های عقلانیت در جوامعغربی عبارت است از تغییرات فرهنگی ویژه‏ای که اخلاق پروتستان آن را به ارمغان آورده است؛ اخلاقی که اعتقاد به اصالت فرد، سخت‏ کوشی، رفتار عقلانی و اعتماد به نفس را مورد تاکید قرار می‏دهد …🎯کانال دانش سیاست👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

🔳دین و عقلانیت:

وبر به تبیین خود دین نمی‌پرداخت، بلکه پیوندهای میان انواع گوناگون دین و گروه‌های خاص اجتماعی و تأثیر انواع دیدگاه‌های دینی بر جنبه‌های دیگر زندگی اجتماعی، به ویژه رفتار اقتصادی را دنبال می‌کرد. شاید صریح‌ترین بحث وبر در این باره در اثر «روان شناسی اجتماعی دین‌های جهانی» او مطرح شده باشد. او در این اثر، نوعی رهیافت اساسا روانشناختی را در مورد دین مطرح می‌کند که در برگیرنده‌ی هردو مبنای عقلی و عاطفی آن است و ارتباط تنگاتنگی با عوامل اجتماعی دارد که به تشخیص وبر، به تبیین اساسا جامعه شناختی نیز نیاز دارند. اما او از هرگونه اظهارنظر در جهت پیونددادن دین با عوامل اجتماعی بر مبنای یک موضع تقلیل گرایانه، پرهیز می‌کند. وبر می‌گوید، رهیافت جامعه شناختی به تنهایی نمی‌تواند دین را تبیین کند. او این نظر را رد می‌کند که اندیشه‌های دینی جز بازتاب‌های موقعیت‌های مادی و منافع گروه‌های اجتماعی چیز دیگری نیستند. «عوامل اجتماعی هرقدر بر یک آیین اخلاقی دینی در یک مورد خاص نفوذ موثری داشته باشند، اما یک آیین دینی اساسا از سرچشمه‌های دینی اش آب می‌خورد و بیش از همه، با محتوای بشارت‌ها و اصول اعلام شده‌اش شک ...
 • گزارش تخلف

🔳دین و دلیل تراشی اخلاقی:.. در نتیجه رویکردهای دینی گرایش به پیوستگی با گروه‌های مختلف جامعه دارند

گروه‌های گوناگون دیدگاه‌های دینی کم و بیش متفاوتی دارند زیرا مسائل متفاوتی را تجربه می‌کنند. در نتیجه به عقیده‌ی وبر جامعه شناسی دین درواقع بررسی روابط میان افکار دینی و آن گروه‌های اجتماعی متفاوتی است که «حاملان» این افکارند. در ضمن جامعه شناسی دین کارش این است که پیامدهای این جهت گیری‌های دینی را بر تاریخ و جامعه‌ی بشری بررسی کند و تأثیر این جهت گیری‌ها را بر شیوه‌های زندگی رویکردها و رفتار بشری بازشناسد …وبر پیدایش کهانت و تحول دلیل تراشی اخلاقی را به پیچیدگی هرچه بیشتر اجتماعی مرتبط می‌کند. این نوع ارتباط، وابستگی متقابل میان انسان‌ها را افزایش می‌دهد، زیرا آنها دیگر در گروه‌های کوچک رو در رو زندگی نمی‌کنند، یعنی همان گروه‌ها در موقعیت‌های اجتماعی پیچیده‌تر، باید بر قوانین و قواعد و رویه‌های رسمی تأکید بیشتری داشت …در چنین شرایطی، نیاز به صورت بندی اصول اخلاقی و ترویج آنها، رفع تناقض‌ها و ابهام‌ها و تطبیق با موقعیت‌ها و احتمالات تازه، احساس می‌شود. در نتیجه، کهانت به عنوان یک گروه حرفه‌ای در پیشبرد این فرآیند تحول می‌یابد …🔳دین و طبقات اجتماعی:. همه گروه‌های تشکیل دهنده جامعه نباید ...
 • گزارش تخلف

🔳وبر و ادیان جهان:

وبر با مطالعه در باب دین هندو ابراز می‏دارد: آیین هندو دارای آیین اخلاق ویژه‏ای است که آن را برای این دنیا نادیده گرفته است و به واقعیت مادی ‏همچون حجابی ‏می‏نگرد که علایق‏ حقیقی را، که ‏بشریت ‏باید به آن توجه کند، پنهان می‏ سازد. آیین هندو دنیا را پدیده‏ای گمراه کننده به شمار می‏آورد و رغبت را از دنیا برکنار می‏زند …او آیین کنفوسیوس و تائو را نیز در چین مطالعه کرده و مدعی است که در چین نیز سرمایه‏ داری و رشد اقتصادی در نهایت پا نگرفته‏ است؛ زیرا مذهب رایج در آنجا موجبات چنین تحولی را فراهم نکرده، چرا که مذهبیان چین بر زندگی آرامی تاکید داشتند و پیشرفت مادی را تشویق نمی‏کردند …وبر در باب اسلام نیز مطالعاتی انجام داده است که البته بیشتر مربوط به زمان حکومت عثمانی است. او با مطالعه‏اش اسلام را قطب مخالف پروتستان دانسته و در نظر او، اسلام آیینی نیست که به زهد و دوری از دنیا سفارش کند. به عقیده‌ی وی، ریاضت‏ کشی، که اخلاق پروتستانی نمونه کامل آن است، در اسلام وجودندارد؛ علاوه بر اینکه به زعم وی، اسلام فاقدآزادی بازار، تکنولوژی عقلانی، حقوق عقلانی و نیروی کار آزاد است. لذا، اساسا عقلانیت، که ...
 • گزارش تخلف

🔰 ماکس وبر.... وبر از جمله متفکران حوزه جامعه شناسی است

در اندیشه ماکس وبر عقلانیت از برجستگی ویژه‌ای برخوردار است. نخستین و معروف‏ترین اثر ماکس وبر درباب جامعه‏ شناسى دین، «اخلاق پروتستانى و روح سرمایه‏ دارى» است. شهرت این اثر چنان فزونى یافت که سایر آثار وى در زمینه جامعه‏ شناسى دین را کاملا تحت الشعاع قرار داد …وبر در آثار دیگرش، به ویژه در بخش مفصلى از «اقتصاد و جامعه»، درباره ابعاد گوناگون دین بحث می‌کند؛ از جمله می‌توان به این موضوعات اشاره کرد:. پیدایش ادیان، نحوه تاثیرگذارى دین بر رفتارهاى غیر دینى، دین گروه‏هاى منزلتى، و دین و سایر حوزه‏هاى زندگى. در این مقاله، ابتدا بررسی تحلیلی زندگی وبر بیان می‌شود. آنگاه دیدگاه‏هاى وبر درباره پیدایش ادیان و تکامل آنها، دین و اقتصاد، دین و عقلانیت مورد بررسی قرار گرفته است …▪️ بررسی تحلیلی زندگی وبر:.۲۱ ‎آوریل ۱۸۶۴‌‏ ماکس وبر در «ارفورت»، در «تورینگیه» متولد شد. پدرش حقوقدان‎ ‎بود. وی از خانواده‌ی صاحبان صنایع و تجار‎ ‎نساجی‎ بود. وی در سال ۱۸۶۹ ‏با‎ ‎خانواده‌اش به برلین آمد. ...
 • گزارش تخلف

🔳پیدایش و تکامل ادیان از نظر وبر:

وى در تعریف دین مى‏گوید: «می توان روابط انسان‏ها با نیروهاى مافوق طبیعى را، که به صورت دعا، قربانى و عبادت در مى‏آیند، آیین و دین نامید».. اکنون مفاهیم دینی را از دیدگاه وبر بررسی می‌کنیم …۱- روح و نمادگرایى. نظر وبر آن است که در مراحل ابتدایى، احتمالا در اثر نفوذ معنوى افراد کاریزماتیک، مفهوم «روح‏» انتزاع گردید. روح موجودى است نامتعین، نامرئى و با اراده که در وراى اشیاء، حیوانات و افراد کاریزماتیک جاى مى‏گیرد و موجب رفتارهاى غیر عادى در آن‏ها مى‏گردد. روح ممکن است از این اشیاء یا اشخاص جدا شود و در اشیاء یا اشخاص دیگرى حلول نماید و یا همان‏طور، جدا باقى بماند. با توجه به نقشى که روح در آثار و رفتار این اشیاء واشخاص داشت، این فکر به وجود آمد که براى رسیدن به مقاصد، به جاى تحت تاثیر قرار دادن اشیاى طبیعى، باید سعى کرد تا بر این موجودات فوق ‏طبیعى تاثیر گذاشت؛ ولى از آن‏جا که موجودات فوق طبیعى به طور مستقیم قابل دست‏رسى نیستند، باید با استفاده از نماد به آن‏ها دست ‏یافت و بدین ترتیب، به اعمال و اشیاى نمادین تمسک جستند …نمادگرایى تاثیرات مهمى بر تفکر و اندیشه نیز بر جاى گذاشت، به عنوان م ...
 • گزارش تخلف

✅ تئوری بیزاری از باخت.. من یک اسکناس ٢٠ دلاری دارم. آن را به هر قیمتی که بخواهید به شما می‌فروشم

فقط دقت کنید هر مبلغی را بگویید باید پرداخت کنید. پیشنهادها از یک دلار شروع می‌شود و با گام‌های یک دلاری بالا می‌رود، ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که افراد دیگر هم می‌توانند روی این اسکناس ٢٠ دلاری پیشنهاد قیمت دهند و اگر کسی توانست قیمت بالاتری از شما پیشنهاد داده و شما را شکست دهد شما همچنان باید به اندازه پیشنهاد آخرتان به من پول بدهید و در ازای آن چیزی دریافت نخواهید کرد.!. افراد در ابتدا از اینکه می‌توانند یک اسکناس بیست دلاری را ۲ یا ۵ یا ۱۰ دلار بخرند هیجان‌ زده می‌شوند، پول مفت است، ولی در قیمت‌های ۱۷ و ۱۸ دلار یک جنگ تمام عیار بین پیشنهادهای دو نفر که می‌فهمند ممکن است در انتها مجبور شوند پول خیلی زیادی را برای هیچ پرداخت کنند در می‌گیرد. آن‌ها برای آنکه نبازند پشت سر هم پیشنهادهای بالاتری می‌دهند … ناگهان یکی برای یک اسکناس ۲۰ دلاری ۲۱ دلار پیشنهاد می‌دهد که در حقیقت منطقی است چون در این قیمت برنده ۱ دلار می‌بازد (با احتساب بیست دلاری که در یافت میکند) در حالی که بازنده ۲۰ دلار خواهد باخت … از اینجا همه چیز بالا می‌گیرد. جنگ برای برد تبدیل می‌شود به جنگ برای کمتر باختن، و ...
 • گزارش تخلف