جدیدترین نوشته‌ها

🌾🌿🌾 …. ‍ در این آیه تدبر می‌کنیم. 👇

به نام خدا …یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق ویعلمون أن الله هو الحق المبین. آن روز، (قیامت) خداوند جزای واقعی آنان را بی‌کم و کاست می‌دهد؛ و می‌دانند که خداوند حق آشکار است!. نور/ ۲۵. 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿. اگر تنها ابزارتان چکش باشد، همه مسائل برایتان تبدیل به میخ می‌شوند …مارک تواین … ...
  • گزارش تخلف

📙 «عشق در مدار صفر درجه».. در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد. عشق پیدا شد و‌آتش به همه عالم زد …

این اندوه سراسر انتظار در هزاره‌های بیخواب بی قرار …قلب به سینه میکوبد، نفس به شماره می‌افتد عقل و هوش از سر میپرد و جان هزار پاره میشود؛ این وصف حال عاشق است وقتی در مدار عشق قرار میگیرد. در مدار صفر درجه!. جانت میلرزد و دل بیتاب، بی هیچ اندیشه و چرتکه‌ای. در هیچ ظرفی نمیگنجد نه در ظرف زمان و نه در ظرف مکان. هیچ داوری ای را برنمیتابد. ارزش داوری براین حالات ممکن نیست. نه نیک میشناسد و نه بد، نه ترسا میشناسد ونه مسلمان. به ناگه وجود آینه میشود و عشق است که روبرو بر تو مینگرد. احوالی مرموز و دل انگیز سراسر وجودت را پر میکند ترانه‌ای توامان محزون و طربناک جانت را لبریز میکند. ...
  • گزارش تخلف