جدیدترین نوشته‌ها

آهنگ: گر رهایم کنی نمیمیرم. از:. تلویزیون، دهه ۷۰میلادی پیش از شروع جنگ‌های داخلی آن کشور

خواننده‌ای جوان با چهره کاملا و زبان. نمی‌توان در همسانی و همریشگی فارسی زبانان افغانستان با ایرانیان، شک کرد. مقایسه گذشته افغانستان با امروز خونبارش، بسیار دردآور است!. افغانستان شاید از اندک کشورهای آسیایی باشد که در ۴ دهه گذشته در هیچ زمینه‌ای، پیشرفت چشمگیر نداشته است و داشته‌های پیشینش را هم از دست داده!. کشوری سرشار از منابع زیرزمینی و روزمینی، نیروی جوان وتاریخ درخشان. دردناک آنکه در ایران امروز رسانه‌های رسمی برای این دورافتاده از میهن، نه تنها نمی‌گریند، بلکه اخبار پیروزی و شکست هایشان را هم پوشش نمی‌دهند اما تا دلتان بخواهد شبانروز، درباره، اخبار ریز و درشت می‌زنند!. مقصود نگارنده این نیست که به یاد ستم هایی که به مردم فلسطین و سوریه و …شده است، نباشیم. بلکه همان اندازه یا حتا بیش از آنکه به یاد دوردست‌های باختری (غربی) هستیم، به خودمان و هم تبارانمان در نظرکنیم و نخست آنها را دریابیم. ...
  • گزارش تخلف