نرخ بهره اوراق بدهی

نرخ بهره اوراق بدهی

نرخ بهره اوراق بدهی

نرخ بهره اوراق قرضه دولتی در كشورها توسعه يافته، شاخص اصلی نرخ بهره كوتاه مدت بشمار میرود اما مهمترين بازارها براي تعيين نرخ بهره، بازار بین بانکی است. عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی، ابزاری در جهت تعیین نرخ بهره بين بانك است.

درواقع هدایت کننده اصلی نرخ بهره كوتاه مدت، نرخ بهره بين بانكي است كه نرخ اسناد خزانه و اوراق قرضه نيز متأثر از آن و نسبت به آن تا حد زيادي قيمت پذير خواهند بود. بنابراین وجود بازار بین بانکی كارآمد نسبت به وجود بازار بدهی براي اجرای سياست بازار باز ضروری تر است.

واضح است كه سهم اندک بازار بدهي (حدود 90 هزار ميليارد تومان) نسبت به عمق بازار بين بانكي در كشور باعث خواهد شد تا بازار بدهي ابزار كارآمدي براي بانك مركزي نباشد و حضور بانک مرکزی در این بازار با بهره مندی از عملیات بازار باز جهت تزریق ذخایر مورد نیاز بانکها و کنترل نرخ بهره در اقتصاد ضروری است.

عباس دادجوی توکلی
@interestratemoney

منبع نمودار :
@Fahm_e_Bazar