🔹 نقش تبادلات آکادمیک در کاهش مناقشات میان ایران و عربستان.. تجربه شخصی یک پژوهشگر آلمانی

#گزارش

🔹 نقش تبادلات آکادمیک در کاهش مناقشات میان ایران و عربستان

تجربه شخصی یک پژوهشگر آلمانی

✍ کارپو/ مرکز مطالعات خاورمیانه در بُن


دسامبر ۲۰۱۸

@dachstudien
🇪🇺🇩🇪