➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖.. آقای همتی عزیز!

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖.. آقای همتی عزیز!

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

آقای همتی عزیز! رییس‌جمهور همین چند ماه پیش، در مراسم معارفه وزیر اقتصاد، کارآیی علم اقتصاد رو زیر سوال برد. الان با هواپیما گوسفند وارد می‌کنیم.

بهتر نیست بجای نادیده گرفتن علم اقتصاد، مثل بقیه کشورهای دنیا توان خود رو صرف بهره‌وری از این علم بکنیم؟