👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻؛.. 🔭 🔭

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻؛.. 🔭 🔭

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻؛

چهار #قمر مشهور سیاره #مشتری که به قمرهای #گالیله‌ای معروفند.

به‌ترتیب از بالا به پایین :
#آیو
#اروپا
#گانیمد
#کالیستو

┄┅═══❁🔴🌕❁═══┅┄
🔭 @Haft_Aseman0 🔭
┄┅═══❁🌕🔴❁═══┅┄