🔴چرا سیارات به دور خورشید می‌چرخند؟

🔴چرا سیارات به دور خورشید می‌چرخند؟

🔴چرا سیّارات به دور خورشید می‌چرخند؟

🔸در واقع این گرانش خورشید و خمیدگی فضا-زمان در اطراف آن است که باعث می‌شود سیّارات به دور آن بچرخند، درست همانطور که گرانش “زمین” ماه و ماهواره‌ها را به دور خودش نگه می‌دارد. علّت اینکه سیّارات درون خورشید سقوط نمی‌کنند این است که آنها به اندازه‌ای مناسب، سریع حرکت می‌کنند.

🔹علّت اینکه سیّارات با چنان سرعتی حرکت می‌کنند که آنها را قادر می‌سازد تا به دور خورشید گردش کنند، این است که منظومه‌شمسی یک ابر ِ مارپیچی از گاز و غبار بود. هر چیزی که به آهستگی حرکت می‌کرد در اثر نیروی گرانش درون خورشید کشیده می‌شد. هر چیزی که با سرعت خیلی زیادی در حال چرخش بود در فضای خارجی فرار کرد؛ هر چیز دیگری در اطراف خورشید باقی ماند و به‌تدریج درون سیّارات ادغام شد، سرعت چرخش و در نتیجه مدارش را حفظ کرد.

🔸از آنجا که خورشید و سیّارات همگی از یک ابر سحابی در حال مارپیچ تشکیل شدند، به همین دلیل همگی در مسیرهای خود به دور خورشید گردش می‌کنند. چرخش ۶ سیاره از ۸ سیاره شناخته‌ شدۀ منظومه‌شمسی خلاف جهت عقربه‌های ساعت است و سیّاره زهره ساعت‌گرد می‌چرخد.

🔭 @Haft_Aseman0 🔭