نقدی بر یک «محصول اعتباری» بانکی.. «تسهیلات گیری در قبال سپرده گذاری»

نقدی بر یک "محصول اعتباری" بانکی

در گذشته و در همین کانال در خصوص یک "محصول اعتباری" که اخیرا بانکها به آن روی آورده اند سخن گفتیم. "تسهیلات گیری در قبال سپرده گذاری"

قبلا بحث شد که این نوع تسهیلات دهی لزوما فعالیت "واسطه گری مالی حقیقی" بانکها به معنای تامین مالی متقاضیان مالی نمی باشد.

همچنین گفته شد در این فرآیند بانکها از ذخائر مازاد حاصل از خلق پول جهت رفع بدهکاری در بازار بین بانکی و یا کاهش اضافه برداشت در بانک مرکزی و همچنین وام دهی به سایر بانکها بهره می برند.

اما بد نیست از بعد "هزینه - فایده" مشتری نگاهی به این طرح داشته باشیم :

تصور کنید ده میلیون ریال سپرده گذاری نموده، سود 10 درصد دریافت نموده و در مقابل 75 درصد مبلغ سپرده گذاری را با نرخ 9درصد تسهیلات 36 ماهه دریافت کنید.

بعد از ۳ سال اصل و سود سپرده شما 13 میلیون ریال خواهد شد(بدون مرکب در نظر گرفتن سود). همچنین در قبال 7.5 میلیون ریال تسهیلات ماهانه 238,498 ریال و جمعا 8,585,928 پرداخت خواهید نمود. حال پس از ۳ سال مانده پول شما عبارت است از :

13000000-1,085,928=11,914,072

حال تصور کنید بجای این فرآیند، از سپرده اولیه خود مبلغ 7.5 میلیون ریال برداشته و 2.5 میلیون ریال آن را با نرخ 20 درصد سالانه در یکی از بانکهای خصوصی سپرده گذارید. از طرفی مبلغ اقساط ماهانه 238,498 را برای 36 ماه در حساب خود واریز نمایید. کل مانده شما در انتهای دوره عبارتست از :
2500000+1500000+8,585,928= 12,585,928

یعنی در همین شرایط شما اگر از پول خودتان به خود وام دهید و سپرده 20 درصدی برای 2.5 میلیون ریال باقی مانده باز کنید و ماهیانه اقساط را پس انداز کنید بعد از ۳ سال 671,856 ریال بیشتر نسبت به استفاده از این طرح پول خواهید داشت.

برای بهره مندی از اینگونه طرح ها "هوشیار" باشید. قابل ذکر است به هیچ عنوان از سود مرکب برای محاسبات استفاده نشد

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney