تحقق ۹۷ درصدی درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۷

تحقق 97 درصدی درآمد مالیاتی دولت در سال 1397

درآمد مالیاتی در کنار فروش نفت، فروش اوراق، افزایش نرخ ارز و ... از مهمترین منابع درآمدی دولت می باشد.

بنابر گفته های وزیر اقتصاد، میزان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال گذشته ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بود که ۱۰۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شد که نشان از تحقق 97 درصدی دارد.

در سال 1398 کاهش احتمالی درآمد ارزی دولت که خود منجر به کاهش توان تولیدی کشور خواهد شد، قطعا منجر به کاهش احتمالی درآمد مالیاتی خواهد شد.

قابل ذکر است وصول درآمد مالیاتی دولت از اشخاص غیردولتی در صورتی که به حساب دولت نزد بانک مرکزی واریز گردد، منجر به "محو" پول خواهد شد.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney