عوامل موثر در تعیین حجم ذخیره قانونی سیستم بانکی کشور

عوامل موثر در تعیین حجم ذخیره قانونی سیستم بانکی کشور

بنابر مطالعات ساختارگرایان پساکینزی ، حجم ذخائر قانونی تنها از سوی بانک مرکزی به عنوان یک الزام ، قابل تعیین نیست.

بنابر ادعای آنان در تعیین این متغیر ، اشخاص ، بانکها و بانک مرکزی دخیل هستند اما نقش بانکهای تجاری پررنگ تر است.

با توجه به شواهد گوناگون و پدیده "درونزایی پولی" در کشور میتوان گفت اصلی ترین عامل تعیین کننده حجم ذخایر قانونی "بانکهای تجاری" هستند.

دلیل اول : با برابری نرخ ذخیره قانونی برای انواع سپرده، ترکیب سپرده ها در حجم ذخیره قانونی موثر نیست.

دلیل دوم : با توجه به تحولات تابستان ۱۳۹۴ و نیاز بانکها به ذخائر اضافی از یکسو و نیاز به کاهش رشد فزاینده بدهی بانکها به بانک مرکزی از سوی دیگر ، نهاد سیاستگذار پولی "مجبور" به کاهش نرخ ذخیره قانونی گردید.

این موضوع نقش بانکهای تجاری را در تعیین متغیری که در کتب اقتصاد کلان، "حاکمیت" کنترل آن را در دست داشت، بیش از پیش نمایان نموده و پیش از پیش، درونزایی پولی را گوشزد می نماید.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney