آمارهای دولت نشان میدهد طی یک فرآیند تکراری، درآمد مالیاتی دولت در ماه تیر و اسفند به اوج می‌رسد

آمارهای دولت نشان میدهد طی یک فرآیند تکراری، درآمد مالیاتی دولت در ماه تیر و اسفند به اوج می‌رسد

آمارهای دولت نشان میدهد طی یک فرآیند تکراری، درآمد مالیاتی دولت در ماه تیر و اسفند به اوج می رسد.

این موضوع میتواند عاملی در جهت افزایش تنگنای مالی بانکها در ماه های ذکر شده باشد. زیرا انتقال سپرده از اشخاص به دولت و انتقال آن به حسابهای خزانه داری ، موجب کاهش ذخائر مازاد بانکها شده و جذب منابع گران قیمت را برای بانکها اجتناب ناپذیر نماید.

البته نباید از قدرت "خلق پول از هیچ" بانکها بسادگی عبور نمود.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney