تفکیک مصارف پایه پولی خلق شده توسط بانک مرکزی.. بانکها و اشخاص

تفکیک مصارف پایه پولی خلق شده توسط بانک مرکزی.. بانکها و اشخاص

تفکیک مصارف پایه پولی خلق شده توسط بانک مرکزی

در گذشته به کررات بیان شد که بانک مرکزی دو نوع پول خلق میکند که فارغ از علت خلق آن، دو مصرف کننده کلی دارد. بانکها و اشخاص

این دو نوع پول به دو بخش 1- اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و بانکها 2- سپرده های الکترونیک یا همان ذخائر که نزد بانک مرکزی سپرده گذاری میشوند، تقسیم میشود. این سپرده ها نیز به دو بخش سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و سپرده دیداری نزد این بانک تقسیم میشود.

بررسی چهار دهه اخیر نشان میدهد پول فیزیکی خلق شده توسط بانک مرکزی (اسکناس و مسکوکات)، جای خود را به پول الکترونیکی (ذخائر) داده است.

قابل ذکر است که نوع اول پول یا همان اسکناس و مسکوکات هم توسط اشخاص و هم توسط بانکها مورد استفاده قرار میگیرد، حال آنکه ذخائر تنها برای بانکها قابل بهره مندی است.

آشنایی با ترازنامه بانک مرکزی

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney