بانک مرکزی با توجه به اهمیت بازار تسویه بین بانکی، هیچگاه نباید بگونه‌ای عمل کند که بانکها حتی در پرداخت ذخائر قانونی به مشکل برخو

بانک مرکزی با توجه به اهمیت بازار تسویه بین بانکی، هیچگاه نباید بگونه‌ای عمل کند که بانکها حتی در پرداخت ذخائر قانونی به مشکل برخو

بانک مرکزی با توجه به اهمیت بازار تسویه بین بانکی ، هیچگاه نباید بگونه ای عمل کند که بانکها حتی در پرداخت ذخائر قانونی به مشکل برخورد کنند، چه برسد به چالش در تسویه بین بانکی

اتفاقی که در سالها 1392 تا حداقل نیمه اول سال 1397 در ایران رخ داد

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney