نسبت «اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص» به سپرده‌های بانکی

نسبت «اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص» به سپرده‌های بانکی

نسبت "اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص" به سپرده های بانکی

اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به عنوان یکی از انواع پول مخلوق بانک مرکزی، در راستای نیاز و "اقتضائات تجاری و مبادله ای" نسبت به سپرده یا همان پول مخلوق بانکها بوجود می آید.

با توجه به گسترش بانکداری الکترونیک ، این درونزایی پولی (خلق اسکناس و مسکوکات) کاهش یافته است. در حالی که در سال 1357، در مقابل هر 100 واحد سپرده بانکی، 45 واحد اسکناس و مسکوکات وجود داشت، در سال 1397 در مقابل هر 100 واحد سپرده بانکی تنها 3 واحد اسکناس و مسکوکات وجود دارد.

به هر حال خلق اسکناس و مسکوکات در پاسخ به خلق میزان سپرده صورت میگیرد.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney