نسبت تبادلات بین بانکی به تولید ناخالص داخلی

نسبت تبادلات بین بانکی به تولید ناخالص داخلی

نسبت تبادلات بین بانکی به تولید ناخالص داخلی

نسبت مبادلات بین بانکی (اعم از چک، انتقال وجه و ... ) به تولید ناخالص داخلی در کشورهایی پیشرفته جهان در بازه 9.2 تا 36 درصد در سال 2005 در نوسان بوده است.

بطوری که در بسیاری از کشورهای جهان گردش نقدینگی سه تا شش روز کاری، برابر با کل تولید ناخالص داخلی یکسال بوده است!

هر چه جستجو کردم این آمار برای کشورمان قابل دسترسی نبود، اما از آنجا که از دید پست کینزی ها، نظام تسویه بین بانکی مهمترین عملیات بانک مرکزی در جهت سهولت کسب و کار است، می توان با اعمال "چند فرضیه در خصوص رشد مبادلات تولید ناخالص طی سالها 1385 تا 1396 و بکارگیری نسبت یاد شده در ایران" برآورد نمود که حجم مبادلات "روزانه" سیستم بانکی ایران در سال 1396 در حدود 205 هزار میلیارد تومان باشد. البته تنها یک برآورد ساده است.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney