نسبت وام به ارزش ملک

نسبت وام به ارزش ملک

نسبت وام به ارزش ملک

یکی از مفاهیم مهم در بازار تسهیلات مسکن، نسبت پوشش ارزش ملک (LTV) است که در برخی کشورها یک نسبت قانونی تعیین شده و در برخی دیگر یک نسبت عرفی است. این نسبت نشان می‌دهد که بانک ها چه میزان از ارزش ملک را وام داده و چه سهمی‌باید توسط خود وام‌گیرنده تأمین شود.

با توجه به تسهیلات حدودا 180 میلیونی مسکن در تهران، متراژ متوسط 89 متر و متوسط قیمت هر متراژ 93.9 میلیون ریال، نسبت پوشش در حدود 21.5 درصد در تهران برآورد شده که در مناطق جنوبی تر شهر نهایتا تا 35 درصد خواهد رسید.

در شرائط سیکل های تورمی مسکن مداوم (هر چهار سال یکبار در تهران) هرقدر این نسبت بیشتر باشد، ریسک بانک وام‌دهنده بالاتر است و به نفع وام گیرنده. حال میتوان گفت شاید بانک مسکن بالاترین خدمت بانکی را به جامعه طی دهه های اخیر نموده است.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney