نسبت بدهکاری صنایع به بانکها

نسبت بدهکاری صنایع به بانکها

نسبت بدهکاری صنایع به بانکها

یکی از شاخص های مهم و مورد نیاز بانکها جهت اعتبارسنجی، آگاهی از آخرین وضعیت بدهی های هر صنعت به سیستم بانکی می باشد. البته این اطلاعات عمدتا از طریق بنگاه های بورسی قابل دسترسی بوده اما بر حسب طبقه بندی صنایع در مرکز آمار چنین دسته بندی وجود ندارد.

از سویی مشتریان اعتباری صرفا بنگاه های بورسی نبوده (که البته جهت اعطای اعتبار به این بنگاه ها محدودیت قانونی نیز وجود دارد) و میتوان از بنگاه های غیر بورسی نیز در جهت جمع آوری اطلاعات بهره برد.

جدول بالا نسبت بدهی های معوق هر یک از سرفصل های صنعت مبتنی بر طبقه بندی مرکز آمار را به سیستم بانکی نشان میدهد. این بدهی ها مربوط به تسهیلاتی بوده که حداقل دو ماه از عدم بازپرداخت آن توسط بنگاه گذشته است.

این داده ها در بهمن و اسفند سال 1395 جمع آوری گردید و برای هر سرفصل بین 10 تا 20 بنگاه بورسی و غیر بورسی مورد ارزیابی قرار گرفت.

البته صنایع ذکر شده تمام صنایع موجود در کشور نبوده اما با اطمینان میتوان گفت صنایع ذکر شده در جدول بالا در حدود 96 درصد از ارزش تولیدات صنعتی را به خود اختصاص داده اند.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney