رشد اقتصادی بخش بانکی در سال ۱۳۹۸

رشد اقتصادی بخش بانکی در سال ۱۳۹۸

رشد اقتصادی بخش بانکی در سال 1398

در نظام حسابهاي ملي ايران عمليات بانكي شامل فعاليت كليه بانكها اعم از بانك هاي تجاري و بانك هاي تخصصي مي باشد. برآورد متغيرهاي اساسي بخش بانكداري از دو روش توليد و درآمد صورت مي گيرد، ارزش توليد يا ارزش فروش خدمات بانك ها با استفاده از ارقام خالص كارمزد دريافتي و كارمزد احتسابي برآورد مي شود و ارزش افزوده اين بخش پس از كسر هزينه هاي واسطه از ارزش توليد حاصل مي شود. كارمزد احتسابي خدمات بانكي نيز از حاصل ضرب خالص سود دريافتي در نسبت سپرده هاي نزد بانكها بر مجموع سپرده ها و سرمايه بانكها به دست مي آيد.

برای پیش بینی رشد ارزش افزوده بخش بانکی باید همزمان به طرف دارایی های بانکها (نمادی از بازار حقیقی اقتصاد) و بدهی های بانکی (نمادی از بازار پول) توجه نمود و از متغیرهای کلانی همچون نرخ حق الوکاله دریافتی، نرخ رشد درآمدهای کارمزدی (به تفکیک ضمانت نامه ای و الکترونیکی)، نرخ تورم و نرخ ارز بهره برد. به همین جهت در دو سناریوی واقع بینانه و بدبینانه نرخ ارزش افزوده بخش بانکی سال 1398 ارائه می گردد.

بخشی از گزارش یک نهاد سرمایه گذاری صنعتی

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney