ریسک وام دهی به «آقازاده‌های سیاسی»

ریسک وام دهی به "آقازاده های سیاسی"

طی سالهای اخیر واژه جدیدی با عنوان "آقازاده های سیاسی" در فرهنگ سیاسی - اقتصادی کشور پدیدار گشته که این امر در ادبیات ریسک اقتصادی در جهان "تقریبا" با عنوان Politically Exposed Persons (PEPs) شناخته میشود.

بخصوص در هنگام اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به مشتریان، شناسایی این دسته از مشتریان که شامل اعضای خانواده مستقیم سیاسیون، همسران آنها ، فرزندان و همسران فرزندان آنها ، برادران و خواهران آنها است، دارای اهمیت فراوانی است.

ایجاد تسهیلات برای این افراد بخصوص در شرائط فعلی اقتصادی-سیاسی کشور، ریسک های زیر را برای بانکهای تجاری و جامعه در پی دارد :

1. این افراد از قدرت و نفوذ خود برای منافع و مزایای شخصی بهره برده و منافع عمومی جامعه را به خطر خواهند انداخت.

2. اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای این افراد در حال حاضر، حساسیت شدید رسانه ای و عمومی را به همراه داشته که این امر ریسک شهرت بانک را افزایش میدهد.

3. با توجه به قدرت و نفوذ این افراد ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و تعهدات برای بانکها به شدت احساس میشود.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney