جایزه سپرده قانونی پرداختی بانک مرکزی به بانکها در سال ۱۳۸۱.. آشنایی با ترازنامه بانک مرکزی👆👆

جایزه سپرده قانونی پرداختی بانک مرکزی به بانکها در سال ۱۳۸۱.. آشنایی با ترازنامه بانک مرکزی👆👆

جایزه سپرده قانونی پرداختی بانک مرکزی به بانکها در سال 1381

آشنایی با ترازنامه بانک مرکزی👆👆

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney