قابل توجه مدیران: زیان بالای «حقیقی» تسهیلات غیرجاری

قابل توجه مدیران: زیان بالای "حقیقی"تسهیلات غیرجاری

تسهیلات غیرجاری در صورتی که سیاستگذار در خصوص ذخیره گیری و نحوه طبقه بندی زیرمجموعه های آن (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) نظارت شدید به خرج دهد، در سال 1398 به شدت دردسر خواهد شد.

تصور کنید بانکی 1000 واحد ضمانت نامه ریالی در قبال 20 درصد سپرده مدت دار و 80 درصد مستغلات صادر کرده است. اگر نرخ کارمزد را یک درصد تصور کنیم ، این بانک از قبل صدور ضمانت نامه در حدود 10 واحد کارمزد اخذ خواهد نمود.

همچنین با فرض نرخ سود پرداختی 18درصد بابت 200 واحد سپرده و نرخ سود دریافتی 22 درصد بابت 177 واحد تسهیلات ناشی از آن (نرخ ذخیره قانونی 11.5 درصد در نظر گرفته شده است) ، در حدود 2.94 واحد سود ناشی از واسطه گری مالی حاصل گردیده و مجموع کل درآمدهای بانک 12.94 واحد خواهد شد.

حال تصور کنید تسهیلات پرداختی به طبقه تسهیلات غیرجاری منتقل شود و با نظارت سخت گیرانه بانک مرکزی امکان "حساب سازی" فراهم نگردد. این شرائط کاملا بانک را در زیان خواهد برد زیرا زیان حاصل از عدم وصول درآمدهای تسهیلاتی منجر به برتری هزینه پرداخت سود سپرده بر درآمد کارمزدی ضمانت نامه خواهد شد.

در این شرائط اگر ضمانت نامه صادر نمیشد و یا ضمانت نامه در قبال قبول وثائقی غیر از سپرده مانند دارایی های ارزشمندی همچون ملک و مستغلات ارائه میگردید، به صرفه تر بود.

بنابراین بهترین راهکار مصرفی در خصوص سپرده مربوط به ضمانت نامه ها، جبران اضافه برداشت ، وام دهی در بازار بین بانکی و یا ارائه تسهیلات به مشتریانی با درجه اطمینان بالا می باشد.

برای برنامه ریزی های بانکی در سال 1398، وصول مطالبات را در اولویت قرار دهید.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney