🔶 اندیشه در برابر محقق شدن مقاومت می‌کند، اما همچون «علمی افسرده»، لااقل «در حوالی تالارهای خوشبختی» پرسه می‌زند: «اندیشه خوشبختی

🔶 اندیشه در برابر محقق شدن مقاومت می کند،اما همچون "علمی افسرده"، لااقل "در حوالی تالارهای خوشبختی" پرسه می زند : "اندیشه خوشبختی است، حتا آنجا که مصیبت و بدبختی حاکم باشد؛ اندیشه در بیابان بدبختی و مصیبت به خوشبختی می رسد. هر کس که اجازه ندهد این فکر را از او بگیرند تسلیم نشده است".


آدورنو "صنعت فرهنگ سازی"،ص.203

------------------------------
کانال ما را به دوستانتان معرفی بکنید 👇


@Kajhnegaristan