…ادامه 👆

...ادامه 👆
در وضعیت "گفتار حاکم" تنظیم و اجرای "دستورالعمل زندگی" در سطح یک جامعه و در وسعت اتحاد اردوگاهی تمامی کشورهای انقلابی در بخش بزرگی از جهان را بدست گیرد: یکی از دو قطب جوامع و دیدگاههای حاکم بر زندگی انسانها و تاثیر گذار بر کل چرخه حیات در کره زمین و در متن این تجربه گرانسنگ واقعا تجربه و زیسته شده که هنوز در کوبا،ونزوئلا،کره شمالی،ایران و...بدرجاتی ادامه دارد،بگفته زیبای اشپربر در "رمان قطره اشکی در اقیانوس"،"مزرع سوخته ای" آفرید که در متن متعفن و نفرت بار حاصل از آن،قبل و بیش از همه"گفتار ونوشتار چپ"بود که برای مدتی نامعلوم از زندگی عملی اکثریت عظیمی از انسانها،دچار پس زدگی ِ توام با ناامیدی و تن دادگی گردید و از نظام آرزومندی و تصمیم سازی اکثریت عظیمی از انسانها و جوامع بشری ،با ترس توام با نفرت محو گردیده و جوامع انسانی و گفتار چند معنایی بشری را در سلطه گفتار تک معنایی راست تنها و اسیر گذاشت.
امروز"فعلیت یافتن گفتار چپ جدید در متن دستاوردهای دموکراسی" بزرگترین وظیفه بشریت مترقی است،آنچه که آلن بدیو آنرا"موج سوم چپ" نامیده است: بدست دادن الگویی عملی و در متن نقد و اصلاح پذیری پایان ناپذیر،برای عبور تدریجی از "امر واقع "جوامع بشری: دنیای واقعا موجود بشری،در و از طریق زبان و تحقق تدریجی "تجربه همزیستی صلح آمیز و با حقوق برابر و توام با احترام" با کلیه ساکنان کره زمین بر اساس ارتقا و اصلاح فهم بشری و درک عینی"کره زمین از آن تمام ساکنان آن و از جمله انسان است"،با کشف مداوم، پذیرفتن تدریجی وتمرین زندگی با"حیات واقعا موجود کره زمین و از جمله تنظیم و تضمین حقوق فردی انسانها، روابط بینا فردی و بینا جمعی آنها"در متن صلح آمیز دموکراسی و دستاوردهای آن.📙


@Kajhnegaristan