❗️ «پوپولیسم ترقی خواهانه در جایگاه یک نیاز عملی» ❗️. ✍ دکتر علی اکبر قنبرپور …

❗️"پوپولیسم ترقی خواهانه در جایگاه یک نیاز عملی"❗️
✍ دکتر علی اکبر قنبرپور📙 ایکاش در صبحی بزیبایی و طراوت این روزها،همه ایرانیان و از جمله حاکمان به این نتیجه گیری می رسیدند که هر کس باندازه آرای خود و یا گروهش،در اداره امور جامعه سهیم باشد و سهم بری او نیز موقتی و چرخشی و از طریق و در معرض انتخابات آزاد و همه پرسی دموکراتیک باشد؛
ایکاش،اقلیت در جایگاه رکن اصلی دموکراسی معنی می شد،و در هر تعداد و در هر لباسی،"آزاد"و "صاحب رای"و"واجد حق خدشه ناپذیر تلاش و تبلیغ " برای ارائه،گسترش و دفاع ازنظرات و فرهنگ خود بحساب می آمد و راه قانونی برای به اکثریت تبدیل شدن همه،همیشه باز بود؛
ایکاش آموزش عمومی و عالی مجانی و باکیفیت و در فضای آموزشی مناسب و استاندارد، حق خدشه ناپذیر هر ایرانی تلقی می شد و هیچکس از هر جناحی که باشد،نمی توانست با توسل به انواع نامگذاریها و پوششها،تحصیل را با پولی سازی آن و در فضا ها و امکانات تحصیلی غیر استاندارد، بوسیله ای برای بهره مندی از انواع رانتها،وامها و تغییر کاربری ها و ابزاری در خدمت سود سوداگرانه برای اقلیتی بنام خودیها تبدیل کند: پول بیشتر،فضای آموزشی بزرگتر،کمک درسی های گسترده تر و معلمان مجرب ترو انواع مدرک سازیها نیز در دسترس تر؛
و ایکاش همه اینها و صدها مورد دیگر نیز در خدمت توسعه،آبادانی و رفاه عمومیدر یکسو و حفظ منابع طبیعی،زیست بوم و تنوعات آن و اموال ،دارایی ها و ذخایر ملی- باستانی- فرهنگی کشور زیبایمان ایران در سوی دیگر باشد.
ایکاش تغییر کاربری حتی یک وجب از باغهای شهری،مراتع و جنگلهای کشورمان،امری غیر ممکن بود و هر تغییر و تصمیمی در این زمینه،پس ازمطالعات کارشناسی مراجع صالح و بی طرف،نیاز به برگزاری همه پرسی داشت.
و ایکاش خلع ید و سلب مالکیت عاجل از تغییر کاربری دهندگان تحت هر عنوانی که باشند به همه پرسی ،توام با کارشناسی دقیق گذاشته شودو از جمله خصوصی سازی بشیوه خاصی که سالهاست اجرا می شود،و نام دیگر آن مال خود سازی اموال عمومی با تکیه بر روابط و بند و بستهای فاسد پشت پرده است.
ایکاش تمامی پرندگان،حیوانات و گونه های گیاهی این کشور در روالی منظم سرشماری می شدند و آنهانیز مثل آحاد انسانی شناسنامه و کارت ملی داشتند و از ساکنان صاحب حق حیات و واجد خانه و کاشانه این سرزمین شمرده می شدند و با حق حفظ زیست محیط طبیعی خود برای تغذیه،زندگی و ادامه حیات و مصون از دست اندازی و تغییر کاربری در خدمت جنون سوداگرانه، روبرو بودند.
ایکاش حریم رودخانه ها و چشمه ها و مراتع و جنگلهای این کشور،حریم امنیت عمومی و ملی محسوب میشد و هر اراده ای و به هرکجا که وصل بود،در اقدام به دست اندازی در آنها،همچون متجاوز به حریم امنیت ملی تلقی می شد و جرمی بحساب می آمد غیر قابل اغماًض.
ایکاش آندسته از تصمیم گیریها در سیاست خارجی و یا مدیریت امور داخلی که در کمتر از یکسال موجب سقوط ارزش پول ملی بمیزان ۴۰۰ درصد وافزایش نرخ دستمزدها حدود ۲۰ در صد گردیده است،قبل از اجرا شدن و یا در روند اصرار بر تداوم آن،در معرض "همه پرسی آزاد" قرار می گرفت؛
ایکاش نظام دستمزدی و تعیین تعرفه های شغلی و دامته تغییر و اصلاح آنها، براساس یک "همه پرسی" به "هیئت های کارشناسی "ای محول می شد که در آن "اتحادیه های صنفی آزاد و بر آمده از انتخابات دموکراتیک و خارج از محدودیتهای نظارت استصوابی" نقش تعیین کننده راایفا می کنند.
تعریف و تغییر و ارائه"نرخ تغییری"در دستمزد و حقوقهای دریافتی که واقعی باشد و از متن تغییرات واقعی قیمتها در زندگی روزمره و نسبت واقعی تغییر ارزش پول ملی با ارز جهانی استنتاج شده باشد: دستمزدهایی که حافظ دوام امرار معاش استاندارد یرای کلیه آحاد مردم ایران و در یک کشور ثروتمند نفتی باشد.
اگر آنطور که دیوید هاروی در ارزیابی سیاستهای نئولیبرالیستی از ۱۹۸۰ تا بامروز در انگلستان و آمریکا و چین،تحولی پرشتاب از"ارزش استفاده" بجانب"سود سوداگرانه" در کلیه عرصه های زندگی و بویژه در "زمین" و "مسکن" را توصیف می کند که در جایگاه"یک برنامه تحقق یافته" اجرا شده است و "زمین،خانه و خلق انواع کاربری های مصرفی در حول و حوش آن"را در جایگاه و صف نخست"ابزار نوین انباشت سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری سوداگرانه" قرار داده است.
اگرسیاستهای نئولیبرالی با فتح مسکنهای عمومی و اجتماعی و با تکیه برقدرت خلع ید بانکها و شرکتهای غول آسای سرمایه گذاری و مدیریت سود،به تغییر کاربری محله های کم در آمد به جانب برجها و آپارتمانهای لوکس و گرانقیمت دست یازیده است و بدین ترتیب،موجب خلق"قدرت فوق العاده ملاکی" در سراسر جهان و در جایگاه شکل نوین "جنون سوداگرانه" گردیده است که بسیار سود آورتر از معادن پاتوسی قرن ۱۶ و ۱۷ بولیوی هستند؛
@Kajhnegaristan