…ادامه 👆

...ادامه 👆
اگر در کشور ما چهل سال سلطه اشرافیت دولتی با توسل به رانت،سهمیه،امتیازات ویژه و بند و بستهای پشت پرده در سایه استثناپذیری خودیها از رعایت قانون و کلیه ی سلسله مراتب اداری،نه تنها زمین و مسکن،که کلیه عرصه های زندگی و از جمله ذخایر ارزی،منابع ملی و حتی مایحتاج روزانه مردم را بوسیله ای برای فوران و جولان "جنون سوداگرانه مافیاهای جدید الولاده" تبدیل کرده و "پوپولیسم نئولیبرالیستی و جنون سوداگرانه اش"را همه گیر ساخته و در کلیه عرصه های زندگی به دنباله و ذخیره استراتژیک بزرگی در شیفتگی و هواداری،تقویت و تداوم "شکل جدیدی" از سیاستهای نئولیبرالی فروکاسته است؛
کاملا قابل فهم استکه بتاسی از خانم شانتال موف،"پوپولیسم ترقی خواهانه" را بعنوان بدیل کاملا موثری در برابر آن اعلام کنیم: آقایان و خانمهای "پوپولیست نئولیبرال" و برآمده از بطن مناسبات تمامیت خواهی انقلابی،از هر جناح دولتی و حلقه های فاسد شکل گرفته در اطراف آنها که باشید،از فروکاهی"همه چیز این سرزمین" بوسیله ای برای مال خودسازی، فروش و کسب سود سوداگرانه دست بردارید.
و این تنها شکل "پوپولیسم ترقی خواهانه" است که نیاز به آن در جایگاه یک "دستورالعمل اجرایی و در دسترس" و "امری"در افق دید و زندگی وسیع ترین تعداد آحاد مردم و فعالین اجتماعی قرار دارد:روزانه کردن مخالفت و مقاومت در برابر تغییر کاربری حتی یک متر از زمینهای مشاع و ملی و...
پوپولیسم ترقی خواهانه،امروز می تواند با تلاش برای تبدیل "همه ایکاش ها" به دستور العمل روزانه وسیع ترین آحاد مردم و ازجمله شکل گیری انواع کمپین ها، پیشروی"بولدوزری" نئولیبرالیسم وطنی در کلیه عرصه ها را سد کند.📙


@Kajhnegaristan